DPH sadzba na ubytovanie sa znižuje na 10 %

Daň z pridanej hodnoty na ubytovacie služby sa od 1. januára 2019 zníži z pôvodných 20 % na 10 %. Znížená sadzba DPH sa bude vzťahovať na ubytovacie služby s kódom 55 v štatistickej klasifikácií produktov podľa činností (CPA), a teda na: hotely a podobné ubytovacie služby, prevádzky táborísk a kempov a taktiež aj na ostatné ubytovacie služby ako ubytovanie na internátoch alebo ubytovniach pre robotníkov.

 

Zdaňovanie poukazov

Od roku 2019 budú zavedené nové pravidlá pri uplatňovaní DPH pri dodaní poukazov, ktoré sú zameniteľné za tovar alebo službu. Doteraz zákon o DPH tieto formy úhrady nijako neupravoval. Poukaz je v novele zákona vymedzený ako nástroj, s ktorým je spojené právo držiteľa získať tovar alebo služby, ktoré majú byť na základe použitia poukazu dodané. Zároveň na poukaze musí byť špecifikované o aké tovary alebo služby ide a rovnako musia byť uvedené aj podmienky použitia. Poukazy sa budú deliť na jednoúčelové a viacúčelové. Jednoúčelový poukaz je taký, pre ktorý je v čase vystavenia poukazu známe miesto dodania tovaru alebo služieb a suma splatnej dane tovaru alebo služieb, na ktoré sa tento poukaz vzťahuje (napríklad: masáž chrbta a šije v určitej sieti wellness centier v Slovenskej republike).Viacúčelový poukaz je taký, pre ktorý nebude v čase vystavenia poukazu známe miesto dodania tovaru alebo služieb a ani suma splatnej dane tovaru a služieb (napríklad: masáž podľa vlastného výberu v ktoromkoľvek wellness centre v Slovenskej, či Českej republike). Pri jednoúčelovom poukaze vznikne daňová povinnosť v momente jeho vydania, pri následnom samotnom odovzdaní tovaru alebo služby výmenou za poukaz už daňová povinnosť platiteľovi dane nevznikne. Naopak viacúčelový poukaz bude predmetom DPH až v momente jeho skutočnej výmeny za tovar alebo službu, na ktorú sa vzťahuje.

 

Zmena oslobodenia od dane pri dodaní stavby, resp. jej časti a nájmu tejto nehnuteľnosti

Od 01.01.2019 musia byť všetky prenájmy bytov, rodinných domov, apartmánov aj keď medzi dvoma platcami DPH v režime oslobodenia od dane. Keďže prenájom bude oslobodený od DPH, tak prenajímateľ nebude mať ani nárok na odpočet dane na vstupe a to bez ohľadu na to, či bolo v byte sídlo firmy. Taktiež dodanie stavby, ktoré sa uskutočni po piatich rokoch odo dňa prvej kolaudácie alebo po piatich rokoch odo dňa začatia prvého užívania bude oslobodené od DPH.

 

Čiastočné oslobodenie 13. a 14. mzdy od dane z príjmov FO

Novela zákona zavádza pojem 13. a 14. mzda, ktoré sú oslobodené od dane z príjmov FO do výšky 500,00 €. Na oslobodenie je potrebné splniť nasledujúce podmienky:

 

13. mzda (vyplatená v mesiaci jún):

1. musí byť vyplatená minimálne vo výške priemerného mesačného zárobku,

2. zamestnanec má k 30. aprílu príslušného roka u rovnakého zamestnávateľa nepretržite odpracovaných aspoň 24 mesiacov,

3. ustanovenie sa prvýkrát použije na 13. mzdu vyplatenú v mesiaci jún 2019.

 

14.mzda (vyplatená v mesiaci december):

1.musí byť vyplatená minimálne vo výške priemerného mesačného zárobku,

2. zamestnanec má k 31. októbru príslušného roka u rovnakého zamestnávateľa nepretržite odpracovaných aspoň 48 mesiacov,

3. zamestnancovi bola vyplatená 13. mzda spĺňajúca podmienky oslobodenia,

4. ustanovenie sa prvýkrát použije na 14. mzdu vyplatenú v mesiaci december 2018, za predpokladu, že v mesiaci jún bola vyplatená 13. mzda, najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku.

 

Zdaňovanie príjmov z virtuálnych mien

Ministerstvo financií SR vydalo metodické usmernenie k postupu zdaňovania virtuálnych mien. Virtuálnou menou sa rozumie nositeľ hodnoty, ktorý nie je vydaný centrálnou bankou, nemá právny status meny a je akceptovaný ako platobný prostriedok. Pod pojmom predaj meny sa rozumie akákoľvek výmena, napr. za majetok, služby alebo za inú virtuálnu menu. U daňovníka, ktorý nemá virtuálnu menu zaradenú do obchodného majetku je príjem z jej predaja ostatným príjmom. Pre daňovníka, ktorý virtuálnu menu zahrnul do obchodného majetku, sa na predaj nahliada rovnako ako na príjem plynúci z finančného majetku.

NAJNOVŠIE VYDANIA NEWSFLASH


Newsflash 10

Vláda schválila sériu opatrení na zmiernenie negatívnej situácie v...

Viac
Newsflash 9

Vážení obchodní partneri, milí naši priatelia! S hrdosťou a potešením Vá...

Viac
Newsflash 8

Finančná správa (FS) pripravila projekt eKasa, ktorý prináša onlin...

Viac
Newsflash 6

Posledné tohtoročné vydanie noviniek Vás oboznámi s novelami zákona o da...

Viac

PRIHLÁSTE SA NA ODBER AKTUALÍT NEWSFLASH