OUTSOURCING. ÚSPORA ČASU A NÁKLADOV

Outsourcing je jedným zo strategických nástrojov riadenia podniku, pričom výrazným spôsobom pomáha danému podniku zamerať sa na hlavný obor podnikania. Veľkou výhodou outsourcingu je úspora času a nákladov.

Vďaka odborným znalostiam ponúkame nielen spracovanie potrebných dokumentov, ale aj kompletnú poradenskú činnosť v oblasti personalistiky a miezd. Zabezpečujeme outsourcing spracovania účtovníctva a vedenie mzdovej agendy. Ako dlhoroční profesionáli sme pre vás schopní zabezpečiť:

 • Komplexné spracovanie účtovníctva a miezd
 • Spracovanie mesačných a kvartálnych priznaní DPH a súhrnných výkazov
 • Elektronickú komunikáciu so správcom dane prostredníctvom zaručeného elektronického podpisu
 • Spracovanie priebežných účtovných závierok pre potreby reportingu
 • Spracovanie riadnych a mimoriadnych účtovných závierok
 • Spracovanie všetkých štatistických výkazov
 • Vedenie mzdovej agendy vrátane komplexnej starostlivosti o mzdové a odvodové povinnosti
 • Zastupovanie pri kontrolách zo strany sociálnej a zdravotnej poisťovne či inšpektorátu práce
 • Poradenstvo pri uplatňovaní nariadení EÚ v oblasti príslušnosti k právnym predpisom jednotlivých krajín
 • Poradenstvo pri vysielaní zamestnancov do zahraničia a pri medzinárodnom prenájme pracovníkov
 • Optimalizáciu odvodových povinností zahraničných členov štatutárnych orgánov
Aktuality z účtovníctva: Newsflash 10
Aktuality z účtovníctva: Newsflash 9
Aktuality z účtovníctva: Newsflash 8
Aktuality z účtovníctva: Newsflash 7

ĎALŠIE PONÚKANÉ SLUŽBY

Profesionálne daňové poradenstvo účtovnej spoločnosti LEON Tax, k. s.
DAŇOVÉ PORADENSTVO

Profesionálne a flexibilné poradenstvo o oblasti zostavovania daňových priznaní, daňového auditu, externého spracovania účtovníctva a miezd…

Viac
Profesionálny finančný audit účtovnej spoločnosti LEON Tax, k. s.
FINANČNÝ AUDIT

Široké spektrum služieb v oblasti auditu. Finančné a štatutárne audity, ekonomické a finančné analýzy, audity konsolidovaných účtovných…

Viac
Profesionálny reporting účtovnej spoločnosti LEON Tax, k. s.
REPORTING

Zrozumiteľné a s plánmi ľahko porovnateľné reporty ušité “na mieru”. Mesačné resp. štvrťročné reportingy podľa požiadaviek klienta, posúdenie celkovej…

Viac

MÁTE ZÁUJEM O ODBORNÉ PORADENSTVO?